فیلم/ نظر مردم درباره مانتوهای جلو باز و شلوارهای پاره