مذاکره تیم آمریکایی با عربستان برای قطع ورود پول به ایران