وزارت خارجه: سفر فرستادگان روحانی به کشورهای مختلف یک ابتکار دیپلماتیک است