پیشنهاد جلیلی به دانشجویان برای برگزاری اردو‌های وزارت‌خانه‌ای