دفتر مقتدی صدر: رهبر جریان صدر دو بار مانع سقوط العبادی شد