ادیانی: دلیل گرانی‌های اخیر بی‌عرضگی دولت در مدیریت اقتصادی است