فیلم/ برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری در سنندج