دعوت شورای شهر از تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی آنها