وقاحت بی پایان شبه رسانه ملکه در حمایت از دشمنان مردم ایران