تقلای کارگزاران برای سهم خواهی یا پوشاندن درگیری درون حزبی؟