تصاویر/ دومین روز کاری پس از تغییر ساعات اداری در تهران