فیلم/ تصویری از پلیس در بازار تهران که ضد انقلاب پخش نکرد