فیلم/ شاهکار جدید میراث فرهنگی و محیط زیست/ گردشگری شکار در فصل زاد و ولد حیوانات کمیاب