فرمانداری خاش: قتل روحانی اهل سنت امنیتی نبوده است