امام جمعه عسلويه: در شهرستان ‎عسلویه هر گونه تجمعی ممنوع است