نماینده مهاباد: ۷ نیروگاه برق از مدار تولید خارج شد