دادگاه ناظم مدرسه «معین» برگزار شد/تجاوز جنسی در معاینات پزشکی قانونی دیده نشد