جهان شبيه‌سازي و بدل مسي / سرمایه‌داری؛ نامادري بدجنس