بیانیه پایانی نشست وزیران خارجی ایران و ۱+۴ توسط موگرینی قرائت شد