آنکارا با تصمیم واشنگتن برای تحریم ایران مخالف است