فرانسه: پیشنهاد اقتصادی اروپا به ایران تا «نوامبر» آماده می‌شود