تصاویر / انفجار مرگبار در تولیدی لوازم آتش‌بازی در مکزیک