ظریف: انتظار دارم همتایان ما تعهداتی قابل اجرا بدهند