سخنگوی کارگزاران: چرا کسی که سکه خریده دستگیر می کنیم؟