سرلشکر جعفری:می توان به دشمن فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای "هیچکس" چه مفهومی دارد