ذوالنور نماینده قم:اگر 5قاضی را خلع و محاکمه می کردیم،بسیاری از مشکلات حل می شد