فیلم/ حادثه وحشتناکی که راننده خودروی سواری آفرید/ له شدن چند تن زیر خودرو