تکذیب مذاکره محرمانه تخت‌روانچی با مقامات آمریکایی