تصاویر / بازدید افسران چینی از تیپ ۶۵ نیروهای ویژه ارتش