حسگراثرانگشتی که برای بازکردن قفل گوشی دمای بدن را می‌سنجد