منافقین از حمله به مردم در دهه۶۰ تا عملیات علیه هواداران در دهه۹۰