تصاویر / گلباران محل شهادت مسافران ایرباس در خلیج فارس