امضای چند سند همکاری بین ایران و سوئیس با حضور روحانی