توضیح وزارت بهداشت درباره استفاده مجدد از «وسایل پزشکی»