وقوع دمای 50 درجه و بالاتر طی امروز در اکثر شهرهای خوزستان