تصاویر/ زندگی دشوار اهالی سرپل ذهاب در گرمای شدید هوا