سردار رحیمی: هوشیاری مردم و اقتدار پلیس توطئه‌ها را خنثی کرد