ذوالنور: همزمان با نا آرامی‌ها در خرمشهر و آبادان در بازار قم هم اعلامیه پخش کردند