آمریکایی که دیگران را به عدم خرید نفت ایران مجبور می‌کند