باید ثابت کنیم که ادعای آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران واهی است