آمریکا به دنبال باطل کردن دلار‌های خانگی ایران است؟