اقدامات مثبتی که روحانی را از «پوستین حرف» بیرون می‌آورد