پلیس: هیچ یک از خودروهای انتظامی آبادان به آتش کشیده نشده