سرلشکر رشید: هیچ تهدیدی را بدون پاسخ کوبنده نخواهیم گذاشت