وزارت صنعت: اسامی واردکنندگان خودرو را دادیم، بانک مرکزی منتشر نکرد