واکنش قاسمی به گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا با موضوع قاچاق انسان