تصاویر/ ورود دستگاه حفاری مکانیزه به ایستگاه مترو باب الجواد‎(ع)