فیلم/ ابتکار اصفهانی‌ها برای کاهش پسماندهای پلاستیکی