متهم: بازیچه دست مجذوبانی‌ها قرار گرفتیم/ حضور ری استارتی‌ها در اغتشاشات