نوبخت: دولت با برنامه‌ریزی دقیق فقر را ریشه کن کند